Obchodní podmínky

Příloha č. 2

Všeobecné obchodní podmínky pronájmu

Není-li v nájemní smlouvě nebo v těchto všeobecných podmínkách sjednáno odlišně, řídí se nájemní vztah účastníků obecně platnou právní úpravou ČR, zejména příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku a Občanského zákoníku, v platném znění.

1. Názvosloví

1.1.  Pronajímatel je osoba přenechávající předmět nájmu do nájmu nájemci. Pojem pronajímatel zahrnuje též stanoveného nebo zmocněného zástupce pronajímatele.

1.2.  Nájemce je subjekt (právnická či fyzická osoba), který se na základě závazkového vztahu s pronajímatelem stává dočasným oprávněným uživatelem pronajímané movité věci.

1.3.  Předmět nájmu je v konkrétní smlouvě identifikovaná movitá věc včetně příslušenství, eventuálně spotřebního materiálu, služeb a náhradních provozních náplní uvedených v technické specifikaci věci (předávacím protokolu), která je přenechána nájemci za úplatu k užívání.

1.4.  Konkrétní smlouvou se rozumí také pronajímatelem potvrzená objednávka. Podpisy obou účastníků musí být vždy obsaženy na smlouvě, na nabídce či objednávce, nebude-li v této otázce mezi nimi výslovně písemně ujednáno jinak.

2. Vznik nájemního vztahu

2.1.  Pronajímatel předá předmět nájmu na základě konkrétní uzavřené smlouvy. Předmět nájmu musí ve všech aspektech (zejména co do jakosti) splňovat podmínky účelu nájmu. Předmět nájmu se mezi účastníky fyzicky předává současně s podpisem příslušného protokolu, jehož součástí kromě stvrzení aktu předání a převzetí musí být zejména: výrobní číslo předmětu nájmu, počet Mth, popis technického stavu věci, specifikace mazadel a náplní, předávaná dokumentace, jméno a příjmení osoby pověřené za nájemce k technickým i smluvním jednáním o konkrétní smlouvě (včetně telefonického a e-mailového spojení) a tytéž údaje ve vztahu k obsluze předmětu nájmu. Nájemce podpisem protokolu rovněž výslovně potvrzuje svou znalost návodu k obsluze předmětu nájmu a souhlasí s tím, že je řádně proškolen.

2.2.  Neuvádí-li konkrétní smlouva jinak, místem předání a převzetí předmětu nájmu je sídlo pronajímatele, respektive jím určená provozovna. Nájemce je vždy povinen nést úhradu veškerých nákladů spojených s přepravou a manipulací předmětu nájmu na místo svého zájmu jakož i se zpětnou přepravou do místa původního předání a převzetí. Pokud nájemce využije zprostředkování dopravy pronajímatelem, je nájemce povinen zajistit místo předání a převzetí, tak aby bylo pro dopravce dostupné.

2.3.  V objednávce musí být vždy uvedeno místo, na němž bude předmět nájmu v provozu po dobu účinnosti smlouvy. K jakékoli dispozici s předmětem nájmu mimo sjednanou lokaci je nájemce povinen vyžádat si předchozí pronajímatelův písemný souhlas.

2.4.  Nájemce okamžikem podpisu předávacího protokolu přebírá majetkoprávní odpovědnost za škodu na převzaté věci.

2.5.  Nájemce je povinen se vším úsilím, které lze na něm požadovat, dbát o ochranu pronajímatelova majetku.

3. Podmínky užívání předmětu nájmu

3.1.  Nájemce je povinen zajistit, aby obsluhou předmětu nájmu byly pověřeny výlučně osoby s dostatečnou kvalifikací. V tomto smyslu je nájemce vždy povinen pronajímateli prokázat (fotokopií přiloženou nejpozději k objednávce), že je nositel příslušného a platného oprávnění k provozu elektrických zařízení. V konkrétní nájemní smlouvě může být mezi účastníky sjednáno, že pronajímatel za dohodnutých podmínek zajistí řádnou obsluhu věci v případě, že nájemce není pro tuto činnost způsobilý. Forma a způsob zaškolení obsluhy k provozu věci jsou řešeny v konkrétní smlouvě a tyto činnosti jsou vždy zohledněny v nájemném.

3.2.  Nájemce po dobu účinnosti konkrétní smlouvy nese povinnost úhrady nákladů spojených s provozem předmětu nájmu tj. náklady na spotřebu PHM, běžné doplnění chladícího media a na běžnou údržbu (zejména očistu) předmětu nájmu. Pokud nebude předmět nájmu včetně příslušenství při vrácení řádně očištěn, je nájemce povinen pronajímateli uhradit veškeré náklady spojené s očistou předmětu nájmu a jeho příslušenství. Náklady za očištění jedné elektrocentrály nebo příslušenství činí 2.000,- Kč (slovy dva tisíce korun českých). Doplňkové vybavení (tzn. propojovací vodič, ATS panel, sada pro GSM komunikaci, ovládací vodiče, rozvaděč) bude nájemci účtováno pouze v případě, že v době účinnosti smlouvy dojde k jejich plnému opotřebení nebo zničení. Jakékoliv formy nepřiměřeného opotřebení či poškození pneumatik u mobilních elektrocentrál budou nájemcem hrazeny v dohodnutém, respektive přiměřeném rozsahu. Účtování bude provedeno na základě dokladu z příslušné opravy či dodavatele.

3.3.  Nájemce je oprávněn užívat předmět nájmu po dobu účinnosti konkrétní smlouvy, tzn. nejpozději v den ukončení účinnosti smlouvy je povinen vrátit předmět nájmu pronajímateli. V případě prodlení se splněním této povinnosti je pronajímatel oprávněn vyúčtovat nájemci smluvní pokutu ve výši dvojnásobku denního nájemného za každý kalendářní den prodlení. Tím není dotčen pronajímatelův nárok na náhradu škody včetně ušlého zisku.

3.4.  Nájemce je povinen zabezpečit, aby předmět nájmu byl po dobu účinnosti konkrétní smlouvy provozován způsobem, který nenarušuje technické, respektive provozní parametry a design předmětu nájmu. Nájemce nese v plném rozsahu případné důsledky porušení této povinnosti, které je pronajímatel rovněž oprávněn hodnotit jako podstatné porušení smlouvy, v důsledku čehož je pronajímatel oprávněn odstoupit od konkrétní smlouvy. Jakékoliv použití nestandardních typových přídavných zařízení je zakázáno.

3.5.  Nájemce nesmí povolit jakoukoliv manipulaci s předmětem nájmu jiným osobám, než které jsou uvedeny v předávacím protokolu. Porušení těchto povinností má charakter podstatného porušení smlouvy, v důsledku čehož je pronajímatel oprávněn odstoupit od konkrétní smlouvy.

3.6.  Nájemce je zodpovědný za bezpečné použití a provoz pronajatého předmětu a zavazuje se užívat k jeho provozu výhradně schválené nástroje, přípravky a pomůcky. Stroje je možno tankovat pouze naftou s příměsí biosložek nižší než 5 %. V případě natankování nafty s vyšším procentem příměsí budou účtovány veškeré náklady spojené s vyčištěním palivové soustavy.

3.7.  Nájemce není oprávněn provádět jakoukoliv manipulaci s počítačem Mth a je povinen okamžitě ohlásit pronajímateli jeho případnou poruchu s uvedením stavu počítače a času, kdy k poruše došlo. Rovněž tak je povinen umožnit pronajímateli, aby na předmětu nájmu vyměnil porušené plomby.

3.8. Nájemce je po dobu účinnosti konkrétní smlouvy povinen provádět činnosti předpokládané či určené návodem k obsluze předmětu nájmu (zejména kontroly stavu maziv, kontrolu stavu pneu a účinnosti brzd) a bez odkladu provádět nápravu případného závadného stavu. Pronajímatel je oprávněn průběžně a namátkově kontrolovat plnění této povinnosti. Její hrubé a trvající porušování se považuje za podstatné porušení smlouvy a pronajímatel je oprávněn v takovém případě od konkrétní smlouvy odstoupit a předmět nájmu nájemci okamžitě odebrat, aniž by měl nájemce nárok na náhradu škody, která by mu vznikla odebráním předmětu nájmu.

3.9. Skutečnost, že předmět nájmu byl v době účinnosti konkrétní smlouvy v provozu po dobu delší než 250 Mth, je nájemce povinen pronajímateli bez zbytečného odkladu nahlásit. Pronajímatel poté bez odkladu zajistí na vlastní náklady výměnu oleje a filtrů, pokud nebylo v cenové nabídce - smlouvě uvedeno jinak.

3.10. Nájemce je povinen v termínech určených konkrétní smlouvou oznámit pronajímateli potřebu pravidelné kontrolní prohlídky profylaxe. Nebude-li tyto činnosti možno provést v lokaci umístění předmětu nájmu v době účinnosti konkrétní smlouvy, předmět nájmu bude na náklady nájemce dočasně umístěn na účastníky předem určené místo. Náklady spojené s prováděním pravidelné prohlídky a profylaxe jsou zohledněny v nájemném, pokud v cenové nabídce – smlouvě není uvedeno jinak.

3.11. Nájemce není oprávněn po dobu účinnosti konkrétní smlouvy účetně zařadit předmět nájmu do svého majetku.

3.12. Nájemce je oprávněn požadovat na pronajímateli přiměřenou slevu na nájemném, respektive upuštění od nároku na nájemné, v závislosti na povaze poruchy a podílu účastníků na jejím vzniku. V této otázce se vždy předpokládá dohoda účastníků. Není-li taková dohoda možná, rozhodne o právu nájemce soud.

3.13. Pronajímatel prohlašuje, že má se zvolenou pojišťovnou sjednáno pojištění předmětu nájmu proti případům běžných pojistných rizik, mezi něž patří odcizení, poškození osobou či živelní událostí. Nájemce je povinen zabezpečit splnění podmínek stanovených pojistnou smlouvou proti krádeži, poškození, zničení, ztrátě, zásahu cizí osoby. V opačném případě nese povinnost náhrady škody na předmětu nájmu nekryté pojišťovnou.

3.14. Nájemce je po dobu držení předmětu nájmu povinen oznámit pronajímateli jakoukoli událost, jež může mít zejména v závislosti na vznik škody charakter události pojistné, jež nastala v souvislosti nebo následkem užívání předmětu nájmu a to bez jakéhokoli odkladu po jejím vzniku, respektive po jejím zjištění. Tyto informace musí být písemně potvrzeny pronajímateli nejpozději do 24 hodin po oznámení.

3.15. Nájemce je v případech každé pojistné události povinen uhradit pronajímateli částku nekrytou pojišťovnou. Vzniklé škody, jejichž příčina neleží výlučně na straně pronajímatele, se nájemce zavazuje nahradit pronajímateli v plném rozsahu.

3.16. Nájemce není oprávněn po dobu účinnosti konkrétní smlouvy navazovat jakýkoliv závazkový vztah s třetí osobou, jehož by se jakýmkoli způsobem dotýkal předmět nájmu. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení konkrétní smlouvy a rovněž zakládá pronajímatelův nárok na odstoupení a náhradu škody.

3.17. Nájemce po dobu účinnosti konkrétní smlouvy nese plnou odpovědnost za škodu na majetku a zdraví třetích osob vzniklou v důsledku užívání předmětu nájmu, ledaže její původ leží výlučně na straně pronajímatele.

3.18. Nájemce není oprávněn odstranit z předmětu nájmu identifikační znaky výrobce a pronajímatele, ani tyto znaky zakrýt.

3.19. Pronajímatel nájemci neodpovídá za jakoukoliv škodu na jeho majetku, jež vznikla v souvislosti s provozem předmětu nájmu, ledaže tato škoda vznikla výlučně z důvodů stojících na straně pronajímatele. Rovněž tak neodpovídá za dosažení výkonných parametrů předmětu nájmu, případně za skryté vady materiálu.

3.20. Nájemce je oprávněn objednávku přijatou pronajímatelem zrušit. Zrušení bude provedeno, tak, že nájemce zašle pronajímateli mail na info@rental.cz, že objednávku ruší. Pokud je oznámení o zrušení doručeno později než 12 hodin před termínem předání uvedeným v konkrétní objednávce, náleží pronajímateli úhrada nákladů souvisejících se zrušenou objednávkou, která je stanovena jako součet výše odměny za první den nájmu a smluvní pokuty 1.500,- Kč (slovy tisíc pět set korun českých).

4. Nájemné

4.1. Pronajímatel je při uzavírání konkrétní smlouvy oprávněn požadovat na nájemci peněžitou jistinu ke krytí případných neuspokojených nároků na nájemné, smluvní pokuty či na náhradu škody. Tato jistina se stanovuje částkou dohodnutou v konkrétní smlouvě, respektive v pronajímatelově ceníku a její úhrada tvoří odkládací podmínku nabytí účinnosti konkrétní smlouvy. Pronajímatel je oprávněn si jistinu ponechat po celou dobu účinnosti smlouvy a svůj případný nárok na úhradu jakýchkoli nedoplatků či škod je oprávněn uspokojit jednostranným započtením proti této jistině. Jistina se vrací nájemci převodem na jeho účet bez zbytečného odkladu po vrácení předmětu nájmu pronajímateli, nedošlo-li ke splnění podmínek pro její použití ve prospěch pronajímatele.

4.2. Nájemné je účastníky sjednáno na podkladu pronajímatelova platného ceníku. Nájemné zahrnuje veškeré pronajímatelovy náklady spojené s realizací jeho smluvního závazku a musí být vždy sjednáno v konkrétní smlouvě, respektive uvedeno již v objednávce. Prodlení s úhradou nájemného či jakýchkoli splatných finančních nároků pronajímatele vůči nájemci lze postihnout smluvní pokutou ve výši 0,05 % za každý i započatý den prodlení. Prodlení s úhradou nájmu překračující 30 kalendářních dnů od data splatnosti nároku se považuje za podstatné porušení smlouvy a zakládá právo pronajímatele na odstoupení od konkrétní smlouvy, případně postoupení třetí osobě.

5. V případě prodlení nájemce s úhradou nájemného delšího než 30 dní je pronajímatel oprávněn postoupit pohledávku v souladu s § 1879 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Nájemce je srozuměn s tím, že dlužná pohledávka se navýší o poplatky a náklady s vymáháním pohledávky související.

.........................................................................................................

Jméno a příjmení objednatele - čitelně

..................................................................................................... ̈podpis a razítko objednatele

RENTAL.CZ s.r.o.

Fakturační: Lannová 5/2061, Praha  Korespondenční: Spojovací 240, Mirošovice Email: info@rental.cz

Tel.: ( +420) 725 811 811